நாற்பது ஹதீஸ் குத்ஸீக்கள்

Mrphpah; : [th`ppUy;yh`; M. B. A - fzdpahf;fk; : S. B. ghj;jpkh Uf;\hdh

         

Kd;Diu

      ehw;gJ `jP]; Fj;]Pf;fs; vDk; ,e;E}iy Rkhh; 16 Mz;LfSf;F Kd;G gl;lg;gbg;G khztdhf ,Ue;j NghJ nkhopngah;f;Fk; tha;g;G vdf;Ff; fpilj;jJ. vdJ ez;gh;> m\;\hP mj;Jy; ,];yhkpah khj ,jopd; Mrpah;> kt;ytp> T.M. mG+cigjh ghftp mth;fs; 40 `jP]; Fj;]Pf;fspd; Mq;fpy nkhopngah;g;G gpujp xd;iw vd;dplk; nfhLj;J> mjid jkpohf;fk; nra;ar; nrhd;dhh;fs;. me;j Mq;fpy nkhopngah;g;G ,];]{j;jPd; ,g;uh`Pk;> nld;dP]; [hd; Nltp]; (mg;Jy; tJ}h;) MfpNahuhy; njhFf;fg;gl;ljhFk;.

      xU ukyhd; khjj;jpy; ,k;nkhop ngah;g;Gg; gzpia  Kbj;Njd;. mugpf;fy;Yhhpg; Nguhrphpah;fshd kiwe;j kt;ytp gp.v];.myhTj;jPd; kd;g<> kt;ytp E.S. [khY}j;jPd; [khyp> kt;ytp gP. i[Dy; MgpjPd; cytp> kt;ytp vk;.I.Riykhd; MfpNahh; ,k;nkhopngah;g;ig Ma;e;J $wpa mwpTiufs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;L> ,e;E}y; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j `jP]; njhFg;G m\;\hP mj;Jy; ,];yhkpah khj ,jopy; njhlh;r;rpahfTk; ntspte;jJ.

      kpfTk; Mjhug;G+h;tkhd `jP];fs; kl;LNk ,j;njhFg;gpw;fhf Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;sd. ,j;njhFg;gpy; ,lk; ngw;Ws;s 34 `jP];fs; ]`P`; G`hhP my;yJ ]`P`; K];ypkpy; ,lk; ngw;Ws;sitahFk;. vQ;rpa MW `jP];fs; NtW gpugykhd njhFg;GfspypUe;J vLf;fg;gl;Ls;sd. xt;nthU `jP]; njhFg;GfspypUe;J vLf;fg;gl;Ls;sd. xt;nthU `jP]pd; ,Wjpapy; ve;jj; njhFg;gpypUe;J vLf;fg;gl;lJ vd;gJ Fwpj;j Fwpg;G mspf;fg;gl;Ls;sJ.

      ,j;njhFg;gpy; `jP];fs; gpd;tUk; thpir Kiwg;gb mikf;fg;gl;Ls;sd. <khd; (,iw ek;gpf;if) khh;f;ff; flikfs; (,ghjj;fs;)> ey;nyhOf;fKk;> ew;nray;fSk;> ,iwtopapy; caph; Jwj;jy;> my;yh`; tpjpj;Js;sij Vw;Wf; nfhs;Sjy;> ghtkd;dpg;G> my;yh`;tpd; fUizia Ntz;Ljy; kw;Wk; ,Wjpj; jPh;g;G ehs;. my;yh`;tpd; fUiziaAk; mUisAk; tpthpf;Fk; `jP]{ld; Jtq;fp> mNjNghd;w `jP]{ld; ,j;njhFg;G epiwtilfpd;wJ. 1996-k; Mz;L ,e;j E}ypd; Kjy; gjpg;G ntspahdJ. thrfh;fspd; tuNtw;ig ngw;wJ. ,Ug;gpDk; KO nkhopngah;g;igAk; kPz;Lk; ghprPyidr;nra;J> jw;NghJ ,uz;lhk; gjpg;G ntspahfpAs;sJ. ,g;gzpapy; vdf;F cjtpa GJf; fy;Yhhp Nguhrphpah; lhf;lh; \g;gPh; m`;kJ mth;fSf;Fk; Nguhrphpah; k`;G+g; mth;fSf;Fk; kw;Wk; ,e;j `jP]; njhFg;G ntsptu cjtpa midtUf;Fk; ty;ytdhfpa my;yh`; jd; ew;NgWfis msg;ghpa mstpy; toq;Fthdhf.

      ,j;njhFg;gpYs;s `jP];fspd; mwtopfspd; mbg;gilapy; ek; midthpd; tho;itAk; mikj;J> <UyfpYk; my;yh`; ew;NgWfis toq;Fthdhf!

vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf!

[th`ppUy;yh`;

01-04-2000

nrd;id - 1

`jP]; Fj;]P vd;why; vd;d?

      `jP]; Fj;]P my;yJ nja;tPfkhd egpnkhop vd;gJ ug;ghdp `jP]; my;yJ ,yh`p `jP]; vd;w ngah;fshYk; miof;fg;gLfpd;wJ. rhjhuzkhf `jP]; njhlh;fspd; %yk; egpfs; ehafk; (]y;) mth;fSld; Kbtilfpd;wJ. `jP]; Fj;]Papd; %yk; my;yh`;Tld; Kbtiltjhy; ,e;j egpnkhopfs; `jP]; Fj;]P vd;wiof;fg;gLfpd;wd.

     `jP]; Fj;]Papy; nrhy;yg;gl;Ls;s fUj;Jfs; my;yh`;TilajhFk;. mjd; thh;j;ij mikg;G mz;zy; egp (]y;) mth;fSilajhFk;. mz;zy; egp (]y;) jd; nrhe;j thh;j;ijfs; %ykhf mwptpj;jNj `jP]; Fj;]P MFk;. jpUf;Fh;Mdpd; fUj;Jk;> thf;fpa mikg;Gk; my;yh`;tpw;FhpaJ. vdNt jpUf;Fh;Md;> `jP]; Fj;]piatpl Nkd;ikahfTs;sJ. jpUf;Fh;Md; thdth; Nfhkhd; [pg;uaPy; (miy) mth;fs; topahf t`Pahf kl;LNk mz;zy; egp (]y;) mth;fSf;F mUsg;gl;ljhFk;.

     `jP]; Fj;]Pf;fspd; Mjhuj; jd;ik kw;w `jP];fs; Nghy; Ma;tpw;FhpajhFk;. vdNt `jP]; Fj;]Pf;fis ]`P`hd (Mjhug;G+h;tkhd) saP/ghd (gytPdkhd) my;yJ kt;Y}thd (,l;Lf;fl;lg;gl;l) `jP]; vd;W mjd; Mjhuj; jd;ikiag; nghWj;J juk; gphpf;fyhk;. Mdhy; jpUf;Fh;Md; mUsg;gl;lJ Kjy;> kpfj; jPtpukhf ghJfhf;fg;gl;L te;Js;sjhy;> mjd; Mjhuj;jd;ik vs;KidasT $l Ma;tpw;FhpaJ my;y.

     njhFj;jy;> Ma;T nra;jy; kw;Wk; vOj;J tbtpy; gjpT nra;jy; Mfpa %d;W tp\aq;fspYk; kw;w egpnkhopfisg; Nghd;Nw `jP]; Fj;]Pf;fSk; fUjg;gl;ld. `jP]; Fj;]Pf;fs; kw;w egpnkhopfs; njhFf;fg;gl;Ls;s `jP]; E}y;fspy;jhd; fpilf;fpd;wd. `jP]; E}y;fspd; njhFg;ghsh;fs; ,e;j ,uz;Ltif `jP];fspilNa Ntw;Wik fz;ljpy;iy. njhFg;ghsh; Njh;e;njLj;Jf; nfhz;l jiyg;gpd; fPo; ,Utif `jP];fSk; fhzf;fpilf;fpd;wd. `jP]; Fj;]Pf;fspd; njhFg;G ePz;l fhyj;jpw;Fg; gpwFjhd; ntsptuj; Jtq;fpd.

     `jP]; Fj;]Pf;fspy; fhzg;gLk; fUj;Jiufs;:

1. Vfj;Jtj;jpd; kPJ jsuhj ek;gpf;if> midj;J tifahd ,izitg;gpypUe;Jk; jtph;j;J nfhs;Sjy;> ty;ytd; my;yh`;tpd; kfj;Jtk;> mtdJ gz;Gfs; NkYk; my;yh`;tpd; ghy; ey;nyz;zj;JlDk;> J}a czh;TlDk; jpUk;Gjy;.

2. khh;f;ff; flikfisAk; e/gpyhd tzf;fq;fisAk;> J}a vz;zj;Jld; epiwNtw;Wjy;

3. ey;nyhOf;fk;> ew;gz;G> cwtpdh;fSf;Ff; fUizfhl;Ljy;> ,d;Kfj;Jld; goFjy;> ed;ikia VTjy;> jPikiaj; jLj;jy;.

4. my;yh`; tpjpj;Js;sij Vw;Wf; nfhs;Sjy;> mtid re;jpf;f ey;ywq;fis jahhpj;Jf; nfhs;Sjy;> my;yh`;tpw;F mbgzpfpd;w Ntisapy; capiuAk;> kw;Wk; Nerpf;Fk; midj;ijAk; mspf;f Kd;tUjy;> ghtkd;dpg;Gj; NjLjy; my;yh`;tpd; fUizia Ntz;Ljy;> ew;nray;fs; nra;J my;yh`;tplk; gpio nghWf;f Njb ,Wjpj; jPh;g;G ehSf;fhf ey;ywq;fis jahhpj;Jf; nfhs;Sjy;.

5. ,Wjpj;jPh;g;G ehs;> Rth;f;fk; kw;Wk; eufk;> mtw;wpd; jd;ikfs;.

     `jP]; Fj;]P Nghjpf;Fk; tp\aq;fs; Nkw;fz;l Ie;J tifapNyNa mikag;gl;Ls;sd.

1. my;yh`;tpd; fUiz 

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`{ jMyh gilg;gpdq;fisg; gilf;f KbT nra;j NghJ> jd; trKs;s Gj;jfj;jpy;: vd;Dila fUiz vd;Dila Nfhgj;ij kpifj;J tpLk; (vd;W) jd; kPJ flikahf;fp vOjp jd; trk; itj;Js;shd;

Mjhu E}w;fs; : Gfhhp> K];ypk;> e]aP> ,g;Dkh[h

2. kdpjdpd; epuhfhpg;Gk;> epe;jpg;GAk;

      my;yh`{jMyhtpd;  jpUj;J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: MjKila kfd; vd;id ngha;g;gpf;fpd;whd;. Mdhy; vd;idg; ngha;g;gpg;gjw;F mtDf;F mjpfhukpy;iy. mtd; vd;id (jPa nrhw;fs; nfhz;L) epe;jpf;fpwhd;. Mdhy; vd;id mt;thW epe;jpg;gjw;F mtDf;F mjpfhukpy;iy. Kjypy; cUthf;fpaJNghy; kPz;Lk; mtdhy; (my;yh`;thy;) vd;idf; fz;bg;ghf cUthf;f KbahJ (mjhtJ ehd; ,we;j gpwF ,iwtdhy; vd;id caph;g;gpf;f KbahJ) vd;W nrhy;yp vd;id ngha;g;gpf;fpwhd;. (Mdhy; my;yh`;thfpa) vdf;F mtid kPz;Lk; cUthf;FtJ Kjypy; mtid cUthf;fpaij tpl vspjhdNj! my;yh`; jdf;nfd xU kfid itj;Js;shd; vd;W nrhy;yp vd;id mtd; epe;jpf;fpwhd;. Mdhy;> (my;yh`;thfpa) ehd; jdpj;jtd;. ahUila NjitAkw;wtd;. ehd; (ahiuAk;) ngwTkpy;iy:   ahuhYk; ngw;nwLf;fg; glTkpy;iy. NkYk; vd;Dld; (,izahf) xg;gplf;$bath;fs; ahUkpy;iy.

Mjhu E}w;fs; : Gfhhp> e]aP

3. K/kpDk; fh/gpUk;

     i]j; ,g;D fhypj; my;[{`dp (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

     my;yh`;tpd; jpUj;J}ju; (]y;) mth;fs;;> `{ijgpa;ahtpy; kio nga;e;jpUe;j xU ,uitj; njhlh;e;J fhiy (Rg`{) njhOifiaj; jiyikNaw;W elj;jpdhh;fs;. jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; njhOifia Kbj;jTld;> kf;fis Nehf;fp> cq;fSila ug;G (,ul;\fd;) vd;d $wpAs;shd; vd;W cq;fSf;F njhpAkh? vd;W tpdtpdhh;fs;. mjw;F kf;fs;> my;yh`;Tk; mtDila jpUj;J}jUk; kl;LNk mjid mwpthh;fs; vd;W gjpYiuj;jhh;fs;. jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; (my;yh`; $wpajhf) nrhd;dhh;fs;: ,d;W fhiy vd;Dila mbahh;fspy; xUth; vd; kPJ ek;gpf;iff; nfhz;;L K/kpdhfTk; kw;nwhUth; vd; kPJ ek;gpf;if nfhs;shj fh/gpuhfTk; khwpAs;shh;fs;. vth;> my;yh`;tpd; nghUl;lhYk; mtdJ fUizahYk; jkf;F kio ,wf;fg;gl;Ls;sJ vd;W  $wpdhNuh mth; (vd;  kPJ ek;gpf;ifAs;s) K/kpdhfTk;> (Fwpg;gpl;l) el;rj;jpuj;(jhy; kio nga;jJ vd;g)ij epuhfhpj;jtuhfTk; tpsq;Ffpwhh;. vth; kio nghoptjw;F ,d;dpd;d el;rj;jpuq;fNs fhuzk; vd;W $WfpwhNuh (mth; vd; kPJ ek;gpf;ifaw;w) fh/gpuhfTk; el;rj;jpuq;fs; kPJ ek;gpf;ifAs;stuhfTk; tpsq;Ffpwhh;.*

Mjhuk;: Gfhhp> K];ypk;> m`;kj;>

mG+jhT+j;> Kmj;jh> e]aP

* egpfs; ehafk; (]y;) mth;fspd; J}Jj;Jtj;jpw;F Kd;G> el;rj;jpuq;fspd; ,af;fq;fspdhNyNa kio nghopfpd;wJ vd mugpfs; ek;gpapUe;jdh;. Mdhy; ,aw;ifapy; Vw;gLk; vy;yh khw;wq;fSf;Fk; midj;Jg; nghUl;fs; kPJk; Ml;rp nrYj;Jk; my;yh`{Nt fhuzfh;j;jhthf cs;shd; vd;gij ,e;j `jP]; njspTgLj;Jfpd;wJ.

4. fhyj;ij jpl;lkplyhkh?

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; jq;fsplk; nrhy;ypajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; nrhd;dhd;: MjKila kf;fs; fhyj;ijj; jpl;Lfpwhh;fs;. (Mdhy;) ehNd fhykhf (fhyj;jpd; Nghf;if eph;zapg;gtdhf) cs;Nsd;. vd;Dila fuj;jpNyNa ,uTk; gfYk; cs;sd.*

Mjhu E}w;fs;: Gfhhp> m`;kj;> K];ypk;> mG+jhT+j;> jhukp> Kmj;jh

      * vy;yhk; ty;y my;yh`;Nt midj;J nghUl;fSf;Fk; MizapLgtdhf tpsq;Ffpwhd;. vdNt ekf;F Vw;gLk; Jd;gq;fSf;F Neuj;ijg; gopg;gJ my;yh`{itg; gopg;gjw;F xg;ghFk;.

5. my;yh`;Tk; ,iz itj;jYk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; jq;fsplk; nrhy;ypajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: ehNd (vj;NjitA kpd;wp) jd;dpiwTcs;stdhf tpsq;Fk; NghJ> vdf;Fj; Jizahf ahUk; Njitapy;iy. ahNuDk; vdf;F NtnwhUtiu ,izitf;Fk; tpjj;jpy; xU nraiyr; nra;jhy;> (vdJ cjtpapd;wp) mtDila ,izitg;Gld; mtid ehd; tpl;L tpLfpNwd;.*

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> m`;kj;>

,g;Dkh[h

      * kpf kpf jd;dpiwTs;stdhf ehd; ,Uf;Fk; NghJ vdf;Fj; Jiz vd;gJ mtrpakd;W.

6. ,Wjpj; jPh;g;G ehspy; xU \`Pj;> xU mwpQh;> xU nry;te;jh;.

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; nrhd;dij mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      ,Wjpj; jPh;g;G ehspy;> kf;fs; Kjd; Kjypy; (,iwtopay; caph; Jwe;j) \`Pj;Jf;Nf jPh;g;G toq;fg;gLk;. my;yh`;tpd; Kd;dhy; mth; nfhz;L te;J epWj;jg;gLthh;. my;yh`; mtUf;F mspj;j mUl;nfhilfis vy;yhk; nrhy;ypf; fhl;Lthd;. mtUk; mUl;nfhilfs; jkf;F fpl;bajhf xg;Gf;nfhs;sthh;. vy;yhk; ty;y my;yh`; mthplk; ehd; nfhLj;j mUl;nfhilfSf;fhf vd;d nra;jha;? vd;W Nfl;ghd;. mjw;F me;j kdpjh; ehd; cdf;fhf (tPu) kuzk; milAk; tiuapy; NghuhbNdd;. vd;W gjpYiug;ghh;. mjw;F my;yh`; eP ngha; nrhy;Yfpwha; tPud; vd;W $wg;gLtjw;fhfNt Nghhpl;lha;. ,t;thNw (kf;fshYk; cyfpy;) Ngrg;gl;Ltpl;lJ vd;W $Wthd;. gpd;dh; eufj;jpd; neUg;gpy; tpOk;tiu mk;kdpjiu Kfq;ftpo ,Oj;Jr; nry;Yk;gb Mizaplg;gLk;.

       gpd;dh; (,];yhkpa) mwpitf; fw;W> mjidg; gpwUf;Fk; fw;Wf; nfhLj;J> Fh;Mid XJk; tof;fKila mwpQh; my;yh`;tpd; Kd;dhy; nfhz;L te;J epWj;jg;gLthh;. my;yh`; mtUf;F jhd; mspj;j mUl;nfhilfis vy;yhk; nrhy;ypf; fhl;Lthd;. mtUk; mt;tUl;nfhilfs; jkf;Ff; fpl;bajhf xg;Gf;nfhs;thh;. vy;yhk; ty;y my;yh`; mthplk; ehd; nfhLj;j mUl;nfhilfSf;fhf vd;d nra;jha;? vd;W Nfl;ghd;. mjw;F mk;kdpjh;> ehd; cdf;fhf (,];yhkpa) mwpitf; fw;W> mjid (gpwUf;Fk;) fw;Wf;nfhLj;J> Fh;MidAk; cdf;fhf Xjpte;Njd; vd;W gjpYiug;ghh;. mjw;F my;yh`; eP ngha; nrhy;Yfpwha;. mwpthsp vd;W (kf;fshy;) ghuhl;lg;gl Ntz;Lnkd;gjw;fhfNt ,];yhkpa mwpitf; fw;wha;. Fh;Mid (ed;whf) Xjf;$bath; vd;W (kf;fshy;) ghuhl;lg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhjfNt Fh;Mid Xjpdha;. mt;thNw (kf;fshYk;) Ngrg;gl;Ltpl;lJ vd;W Kfq;ftpo ,Oj;Jr; nry;Yk;gb Mizapla;gLk;.

      mjd; gpd;nry;te;jh; xUth; miof;fg;gLthh;. mtUf;F (cyfpy;) my;yh`; jd; mUl;nfhilfisj; jhuhskhf toq;fp midj;J tpjkhd nry;tq;fisAk; mspj;jpUe;jhd;. mtUf;F my;yh`; jhd; mspj;Js;s mUl;nfhilfis epidT+l;Lthd;. mtUk; mt;tUl;nfhilfs; jkf;Ff; fpl;bajhf xg;Gf;nfhs;thh;. vy;yhk; ty;y my;yh`; mtplk; ehd; nfhLj;j mUl; nfhilfSf;fhf vd;d nra;jha;? vd;W Nfl;ghd;. mjw;F me;j kdpjh; eP ve;j topfspnyy;yhk; nrytplg;gl Ntz;Lnkd;W tpUk;gpdhNah mt;topfspy; vjpYk; cdf;fhf nryT nra;ahky; ehd; tpl;ljpy;iy vd;W gjpYiug;ghh;. mjw;F my;yh`;> eP ngha; nrhy;fpwha;. (,th; ts;sy; jdj;Jld;) thhp thhp toq;Fgth;> vd;W (kf;fshy;) ghuhl;lg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt eP mt;thW nra;jha;. mt;thNw cyfpy; nrhy;yg;gl;Ltpl;lJ. vdf; $Wthd;. gpd;dh; eufj;jpd; neUg;gpy; tpOk;tiu ,k;kdpjiu Kfq;ftpo ,Oj;Jr; nry;YkhW MizaplggLk;.

Mjhu E}w;fs;: K];lypk;> m`;kj;> e]aP

7. ey;ybahd;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh;> K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; nrhy;yf; Nfl;bUg;gjhf> cf;gh ,g;D Mkph; (uyp) mth;fs; mwptf;fpd;whh;fs;:

      kiy cr;rpapy; epd;W> njhOiff;F miog;G nfhLj;J gpd;G njhOfpd;w ,ilaid (ML Nka;g;gtidf;)f; fz;L my;yh`; kfpo;r;rp milfpwhd;. mg;NghJ my;yh`{j;jMyh $Wfpwhd;: vd;Dila ,e;j mbahidg; ghUq;fs;> mtd; njhOiff;F miog;Gf; nfhLj;Jtpl;L> njhOfpwhd; mtd; vd;idg;gwwp kpf mr;rTzh;T nfhz;ltdhf tpsq;Ffpwhd;. vd;Dila (,e;j) mbahdpd; ghtq;fis ehd; kd;dpj;J> mtid Rth;f;fj;jpDs; Eioar;nra;Jtpl;Nld;.

Mjhu E}y;: e]aP> m`;kj;>

mG+jhT+j;

8. #uj;Jy; ghj;jp`h ,y;yhj njhOif

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; nrhy;ypaij mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      jpUf;Fh;Mdpd; jha; #uh ghj;jp`hit Xjhky; xUtd; epiwNtw;Wk; njhOifahdJ FiwAs;sjhFk;. (mj;njhOif) KOik ngwhJ. ,t;thh;j;ijfis ehafk; (]y;) mth;fs; %d;WKiw jpUk;gj;jpUk;g nrhd;dhh;fs;. xUth; mG+`{iuuh (uyp) mth;fsplk; ehq;fs; ,khKf;Fg; gpd;dhy; epd;W njhOjhy; $lth? vd;W tpdtpdhh;. mjw;F mth;fs; gpd;tUkhW gjpyspj;jhh;fs;: ePq;fs; cq;fs; kdj;jpw;Fs; mij Xjpf;nfhs;Sq;fs;. Vnddpy; my;yh`{j;jMyh nrhy;ypajhf ngUkhdhh; (]y;) mth;fs; (gpd;tUkhW) $wf; Nfl;Ls;Nsd;.

      ehd; vdf;Fk; vd;Dila mbahDf;Fk; kj;jpapy; njhOifia ,uz;L ghfq;fshf gphpj;Js;Nsd;. vd; mbahd; Nfl;lJ mtDf;F cz;L mbahd;> my;`k;Jypy;yh`pug;gpy; MykPd;

1 vd;W XjpaTld;> my;yh`;> vd; mbahd; vd;idg; Gfo;e;Js;shd; vd;W nrhy;fpwhd;. mtd;> mh;u`;khdph;u`Pk; 2 vd;W XjpaJk;> vd; mbahd; fz;zpaj;ij vLj;Jiuj;Js;shd; vd;W my;yh`; $Wthd;. khypfpat;kpj;jPd; 3 vd;W mbahd; XjpaTld; vd; mbahd; vd; Nkd;ikia vLj;Jiuj;Js;shd; vd;W my;yh`; $Wthd;. (gphpnjhU mwptpg;gpy; vd; mbahd; vdJ rf;jpf;F mbg;gzpe;Js;shd; vd;W my;yh`; $wpajhfTs;sJ) mbahd;> ,a;ahf;f e/GJ t ,a;ahf;f e];jaPd; 4 vd;W $Wk; NghJ ,J vdf;Fk; vdJ mbahDf;Fk; ,ilNaAs;sjhFk;. vdJ mbahd; Nfl;gij ehd; mtDf;F nfhLg;Ngd; vd;W my;yh`; gjpYiuf;fpd;whd;. mbahd; ,`;jp e];]puhj;jy; K];jfPk;> ]puhj;jy;yjPd md;mk;j miy`pk;> ifhpy; kf;%gp miy`pk; tyo;ohyPd; 5 vd;W Xjp Kbj;jTld; my;yh`{j;jMyh $Wfpwhd;. ,J vd;Dila mbahDf;Nf (chpj;jhdJ): vd;Dila mbahd; vjidf; Nfl;fpwhNdh> mjid mtd; ngWthd; vd;W gjpYiuj;J Kbf;fpwhd;.

Mjhu E}w;fs; : K];ypk;> m`;kj;>

jph;kpjP> ,g;Dkh[h

 

1.  vy;yhg; GfOk; midj;Jyfpw;Fk; ug; Mfpa my;yh`;Tf;Nf chpajhFk;.

2. (mtd;) mtstw;w mUshdd;> epfuw;w md;GilNahd;.

3. (mtd;) ,Wjpj; jPh;g;Gehspd; mjpgjp

4. cd;idNa ehq;fs; tzq;Ffpd;Nwhk; (,ghjj; nra;fpNwhk;): cd;dplk; kl;LNk ehq;fs; cjtp Nfl;fpNwhk;.

5. vq;fSf;F eP Neuhd topiaf; fhz;gpj; jUs;thahf: (mt;top) vtUf;F eP mUs; Ghpe;jhNah mth;fs; (nrd;w) top. (cd;Dila) Nfhgj;jpw;F Mshfhj> newpjtwp Nghfhjth;fspd; top.

9. njhOifapd; gyd;

      K`k;kj; egp (]y;) mth;fs; nrhy;ypajhf. mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      ,Wjpj; jPh;g;G ehspy;> my;yh`;tplj;jpy;> mbahdpd;> flikfspy; Kjd; Kjyhf mtDila njhOif gw;wpNa tprhhpf;fg;gLk;. (njhOifia rhptu epiwNtw;wp) mit nrt;tNd mike;jpUe;jhy;> mbahd; ntw;wpAk;> n[aKk; ngWthd;. (njhOifia rhptu epiwNtw;whJ ,Ue;jjpd; fhuzkhf) mitfspy; Fiw fhzg;gl;lhy;> mbahd; Njhy;tpAk;> e\;lKk; milthd;. mtdJ flikahd (gh;S) njhOifapy; VjhtJ FiwapUg;gpd; fl;lha (gh;S) njhOif (apYs;s) gOij ePf;fp> mjid KOikg;gLj;j> mbahd; cghp (egpy;) njhOiffis njhOJs;shdh vd;W ghUq;fs; vd;W my;yh`; fl;lisapLthd;. gpd;dh; (Nehd;G> [fhj; Nghd;w) midj;Jf; flikfSf;Fk; ,Nj ghzpapy; jPh;g;gspf;fg;gLk;.

Mjhu E}w;fs;: jph;kpjP

10. Nehd;gpd; rpwg;G

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpAs;sjhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; nrhy;fpwhd;: Nehd;G vdf;FhpaJ> mjw;F ehNd $yp nfhLg;Ngd;. (Nehd;gpd;NghJ xU kdpjd;) jdJ kd ,r;ir> czT> Fbg;G Mfpatw;iw vdf;fhf tpl;L tpLfpwhd;. NkYk; Nehd;G xU NflakhFk;. Nehd;G Nehw;gtd; ,uz;Ltpj kfpo;r;rpFs;shfpwhd;. Nehd;igj; Jwf;Fk; Ntisapy; xU kfpo;r;rp: jdJ ug;ghd my;yh`;itr; re;jpf;Fk; Neuj;jpy; xU kfpo;r;rp. Nehd;ghspapd; thapypUe;J tPRk; kzk;> my;yh`;tplj;jpy; f];J}hpapd; kzj;ijtplr; rpwe;jjhFk;

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> Kmj;jh> jph;kpjP> e]aP> ,g;Dkh[h> m`;kj;

11. my;yh`;Tf;fhf nryT nra;Aq;fs;

     K`k;kj; egp (]y;) mth;fs; nrhd;djhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: MjKila kfNd! eP (vdf;fhf) nrytpL * ehd; cdf;fhf nryT nra;Ntd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> m`;kj;

* ey;y fhhpaq;fSf;fhf

12. jhuhs kdg;ghd;ikf;F fpilf;Fk; ghpR

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+k];T+j; my; md;]hhp (uyp) mwptpf;fpwhh;fs;:

      cq;fSf;F Kd; nrd;wth;fspy; xU kdpjh; (kWikapy;) tprhhpf;fg;gl;lhh;. mth; kf;fSld; (tzpfj;jpy;) fye;J gofp te;jhh;. mth; nghUshjhuj;jpy; ey;y epiyapy; ,Ue;jjhy;> tWikapy; coy;gth;fsplkpUe;J (tuNtz;ba fld; njhifia) tpl;LtpLkhW jdJ gzpahsh;fSf;F cj;jutpLtijj; jtpu mthplk; ed;ik VJk; fhzg;gltpy;iy. (jhuhskhf ele;J nfhs;Sk;) me;j tp\aj;jpy; cd;id tpl ehd; mjpfj; jFjpAilatd;. ,tUila jtWfis js;Sgb nra;Aq;fs; vd;W my;yh`; $wpdhd; vd;W ngUkhdhh; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> jph;kpjp> m`;kj;> ,g;Dkh[h

13. jUkk;

      mjP gpd; `hj;jpk; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      ehd; my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fSld; ,Ue;jNghJ mth;fsplk; ,U kdpjh;fs; te;jdh;. mth;fspy; xUth; tWikiag; gw;wpAk;> kw;nwhUth; (topg;gwp) nfhs;isfs; gw;wpAk; Gfhh; nra;jdh;. my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; (gpd;tUkhW) nrhd;dhh;fs;:

      topg;gwpf; nfhs;isfisg; nghUj;jkl;by; mJ rpy ehl;fs; tiujhd; ePbf;Fk;. kpf tpiutpy; fhtyhspapd;wp kf;fhit Nehf;fp xl;lff;$l;lq;fs; nry;yf;$baepiy Vw;gl;LtpLk;. tWikiag; nghUj;j kl;by; cq;fspy; xUth;> jUkj;ij vLj;Jf;nfhz;L (Cnuy;yhk;) Rw;wpAk;> mjid Vw;Wf;nfhs;tjw;F xUtUk; fpilf;fhj fhyj;jpw;F Kd;dh; ,Wjpj; jPh;g;G ehs; tuhJ.

      gpd;dh;> cq;fspy; xU kdpjh; fz;bg;ghf my;yh`;tpd; Kd; epw;ghh;.mk;kdpjUf;Fk; my;yh`;tpw;Fk; ,ilNa vt;tpjj; jpiuAk; ,Uf;fhJ. nkhop ngah;f;Fk; cjtpahsUk; ,Uf;fkhl;lhh;. gpd;G my;yh`;> mk;kdpjiug; ghh;j;J ehd; cdf;Fr; nry;tj;ijf; nfhLf;ftpy;iyah? vd;W Nfl;ghd;. mjw;F mk;kdpjh; Mk;! (nfhLj;jha;) vd;ghh;. gpwF my;yh`;> ehd; cd;dplk;> (vd;Dila) J}jh; xUtiu mDg;gtpy;iyah? vd;W tpdTthd;. mk;kdpjh; Mk; mDg;gpdha;! vd;W tpilaspg;ghh;. mk;kdpjh; jkJ tyg;Gwk; ghh;g;ghh;. mq;F euf neUg;igj; jtph;j;J NtW xd;iwAk; fhzkhl;lhh;. gpd;G ,lg;Gwk; (jpUk;gp) ghh;g;ghh;. mq;Fk; euf neUg;igj; jtph;j;J NtW xd;iwAk; fhzkhl;lhh;.

      vdNt> NghPr;rk; goj;jpd; xU ghjpia (jUkk;) nra;jhtJ> mJTk; ,y;iynadpy;> xU fdpthd nrhy;iyg; gad;gLj;jpahtJ cq;fspy; xt;nthUtUk; eufj;jpd; neUg;gpypUe;J cq;fisj; jw;fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

Mjhu E}y;: GfhhP

14. my;yh`;itj; Jjp nra;jy;

     K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpaij mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`{j;jMyhtplk; thdth;fs; (kyf;Ffs;) gyh; cs;sdh;. mth;fs;> my;yh`;tpd; ngah; Jjp nra;ag;gLk; $l;lq;fisj; Njb cyh tUfpwhh;fs;. mj;jifa $l;lj;jhiuf; fz;lhy;> mth;fSld; mkh;e;J> mth;fSf;Fk; Kjy; thdj;jpw;Fk; kj;jpapYs;s (,ilntspia) epug;Gk; tiuapy;> jq;fSila ,wf;iffshy; xUth; kw;wtiu #o;e;J nfhz;bUg;ghh;fs;. ($l;lj;jpYs;s kf;fs;) fiye;J nry;Yk;NghJ (thdth;fs;) thdj;jpd; ghy; Vwp cah;e;J tpLfpwhh;fs;.

      ehafk; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;: (mq;F) my;yh`;> ,t;tp\aq;fis ed;F mwpe;jpUe;jhYk; $l mt;thdth;fsplk; Nfl;fpwhd;. ePq;fs; vq;fpUe;J tUfpwPh;fs;? mjw;F thdth;fs; ehq;fs; G+kpapypUf;Fk; cd;Dila rpy mbahh;fsplkpUe;J tUfpNwhk;. mth;fs; cd; J}a;ikia vLj;Jiuj;Jf; nfhz;bUe;jhh;fs; mth;fs; cd; Nkd;ikia vLj;Jiuj;Jf; nfhz;bUe;jhh;fs; mth;fs; cd;idj; jtpu (NtW) ,iwtd; ,y;iynad;W rhl;rpak; gfh;e;J nfhz;bUe;jhh;fs; cd;idg; Gfo;e;Jnfhz;L ,Ue;jhh;fs;. cd;Dila mUis Ntz;bath;fshf ,Ue;jhh;fs vd gjpy; $Wthh;fs;.

my;yh`;: vd;dplk; mth;fs; vjid Ntz;bdhh;fs;?

thdth;fs;: cd;Dila Rth;f;fj;ij cd;dplk; mth;fs; Ntz;Lfpwhh;fs;.

my;yh`;:   mth;fs; vd;Dila Rth;f;fj;ijf; fz;Ls;shh;fsh?

thdth;fs;: ,y;iy ,iwth!

my;yh`;:   vd;Dila Rth;f;fj;ijf; fz;lhy; mth;fs; vg;gb ele;J nfhs;thh;fs; (vd;W ePq;fNs KbT nra;J nfhs;Sq;fs;)

thdth;fs;: NkYk; cd;dplk; mth;fs; ghJfhg;Gj; NjLfpwhh;fs;

my;yh`;:   vjpypUe;J mth;fs; vd;dplk; ghJfhg;Gj; NjLfpwhh;fs;?

thdth;fs;: cd;Dila euf neUg;gpypUe;J (ghJfhg;Gj; NjLfpwhh;fs;) ,iwth!

my;yh`;:   mth;fs; vd;Dila euf neUg;ig fz;Ls;shh;fsh?

thdth;fs;: ,y;iy ,iwth!

my;yh`;: vd;Dila euf neUg;igf; fz;lhy; mth;fs; vg;gb ele;J nfhs;thh;fs; (vd;W ePq;fNs KbT nra;J nfhs;Sq;fs;)

thdth;fs;: NkYk; cd;dplk; mth;fs; ght kd;dpg;Gj; NjLfpd;wdh;.

my;yh`;:   ehd; mth;fspd; (ghtq;fis) kd;dpj;J> mth;fs; Ntz;baij mUsp> mth;fs; NjLk; ghJfhg;igAk; mspj;Jtpl;Nld;.

thdth;fs;: ,iwth! mth;fs; kj;jpapy; mjpfk; ghtk; nra;J nfhz;bUf;ff;$ba xU mbahDk; ,Ue;jhd;. mtd; mt;topNa fle;J nry;Yk;NghJ mf; $l;lj;jhUld; mkh;e;J tpl;lhd;.

my;yh`;:  mtDila ghtq;fisf;$l ehd; kd;dpj;Jtpl;Nld;. mj;jifa kf;fSld; ($l;lj;jpy;) mkh;gth;fSk; Ntjidaila khl;lhh;fs;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> GfhhP>

jph;kpjP> m`;kj;

15. my;yh`;it epidAq;fs;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; nrhd;djhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: vd;Dila mbahd; vd;idg;gw;wp epidf;fpd;w tpjj;jpy; *ehd; cs;Nsd;. mtd vd;idg;gw;wp mtdJ kdj;jpw;Fs; epidT $h;e;jhy; ehDk; mtidg;gw;wp vdJ kdj;jpw;Fs; epidT $WfpNwd;. mtd; vd;id xU rigapy; epidT $h;e;jhy; ehDk; mth;fistpl Nkyhd (thdth;fs; epiwe;j) rigapy; mtid epidT $h;fpNwd;. mtd; vd;id Nehf;fp xU rhz; msT neUq;fp te;jhy;> ehd; mtid Nehf;fp xU Kok; msT neUq;FNtd;. mtd; vd;id Nehf;fp Kok; mstpw;F neUq;fp te;jhy;> ehd; mtid Nehf;fp xU ghfk; neUq;fpr; nry;Ntd;. vd;id Nehf;fp mtd; ele;J te;jhy; mtid Nehf;fp ehd; Xbr; nry;Ntd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;>

jph;kpjP> m`;kj;

* ,jid gpd;tUkhW nkhop ngah;f;fyhk;.

            vd; mbahd; ehd; vt;thW ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W vjph;ghh;f;fpd;whNdh mt;thW ehd; cs;Nsd; ,jid tpsf;fpr; nrhy;y Ntz;Lkhdhy; my;yh`{j;jMyh mbahDf;F kd;dpg;G mspg;gJk;> mtDila jt;ghit Vw;Wf;nfhs;tJk;> my;yh`; kd;dpg;NghDk;> fUizAs;stdhfTk; tpsq;Ffpd;whd; vd;w cz;ikia mbahd; KOikahf ek;Gtijg; nghWj;Nj cs;sJ. Mdhy;> ,e;j ek;gpf;ifAld; mbahd; ew;nray;fs; Ghpahky; ,Ug;gJ vy;yh ty;y my;yh`;it Vsdk; nra;jJ NghyhFk;.

16. ew;nray;fSk;> jPanray;fSk;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpaij ,g;D mg;gh]; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`{j;jMyh (kdpjd; GhpAk;) ew;nray;fisAk;> jPa nray;fisAk; vOjp itj;Js;shd;. ehafk; (]y;) mth;fs; ,jid tpsf;Fk; Kfkhf (gpd;tUkhW) nrhd;dhh;fs;:

      vth; ew;nray; xd;W nra;a Ntz;Lnkd;W ehb mjidr; nra;atpy;iyNah (ew;nray; GhpaNtz;Lnkd;w mk;kdpjh; vz;zj;jpd; fhuzkhf) mij my;yh`{j;jMyh KO ew;nrayhf gjpT nra;J nfhs;fpwhd;. Mdhy; mth; ew;nraiyr; nra;a ehb> mjidr; nra;Jk; tpl;lhy;> my;yh`{j;jMyh> mjidg; gj;J ew;nray;fspypUe;J vOE}W ew;nray;fs; tiuapNyh my;yJ mjidtplg; gd;klq;F mjpfkhfNth gjpT nra;J nfhs;fpwhd;. Mdhy; xUth; xU jPa nraiy nra;a ehb> mjidr; nra;ahtpl;lhy; my;yh`{j;jMyh mjid xU ew;nrayhfNt gjpT nra;J nfhs;fpwhd;. Mdhy; xU jPa nraiy nra;a ehb mjidg; Ghpe;Jtpl;lhy; my;yh`{j;jMyh mjid xNu xU jPa nrayhf kl;LNk gjpT nra;J nfhs;fpwhd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;>

m`;kj;

17. my;yh`;tpd; ty;yik

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpaij mG+jh; my;fp/ghhP (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $wpdhd;: mbahh;fNs! mePjp ,iog;gij vd; kPJ `uhk; Mf;fpAs;Nsd;. (ePq;fs;) cq;fSf;fpilNa xUtUf;nfhUth; mePjp ,iog;gijAk; jil nra;Js;Nsd;. vdNt> xUth; kw;wtUf;F mePjp ,iof;fhjPh;fs;.

      vd; mbahh;fNs! cq;fspy; ehd; Neh;top fhl;bath;fisj; jtpu kw;wth;fs; midtUk; top Nfl;bYs;sPh;fs;. vdNt vd;dplk; Neh;topia Ntz;Lq;fs;: ehd; cq;fSf;F Neh;topiaf; fhl;LNtd;.

      vd; mbahh;fNs! cq;fspy; ehd; cztspj;jth;fisj; jtpu kw;wth;fs; midtUk; grpAld; ,Uf;fpd;wPh;fs;. vdNt vd;dplk; czit Ntz;Lq;fs;. ehd; cq;fSf;F cztspg;Ngd;. vd; mbahh;fNs! cq;fspy; ehd; Milaspj;jth;fisj; jtph;j;J kw;wth;fs; midtUk; Milapd;wp cs;sPh;fs;. vdNt vd;dplk; Milia Ntz;Lq;fs; ehd; cq;fSf;F Mil mzptpg;Ngd;. vd; mbahh;fNs! ePq;fs; ,uTk;> gfYk; ghtk; nra;fpd;wPh;fs;. ehd; ghtq;fs; midj;ijAk; kd;dpg;Ngd;. vdNt vd;dplk; ghtkd;dpg;Gj; NjLq;fs;. ehd; ghtq;fis kd;dpg;Ngd;.

      vd; mbahh;fNs! vdf;F ed;ikNah> jPikNah nra;tjw;F cq;fshy; fz;bg;ghf ,ayhJ. mt;thW ,ad;why; my;yNth vdf;F ed;ikNah> jPikNah nra;tPh;fs;! vd; mbahh;fNs! KjyhdtUf;Fk;> ,WjpahdtUf;Fk;> kdpjh;fSf;Fk;> [pd;fSf;Fk; cq;fspNy kpfTk; gagf;jpAilatUila ,Ujak; ,Ue;j NghjpYk;>  vdJ murhq;fj;jpy; mth;fshy; vjidAk; mjpfhpj;Jtpl KbahJ. vd; mbahh;fNs! KjyhdtUf;Fk;> ,WjpahdtUf;Fk;> kdpjh;fSf;Fk;> [pd;fSf;Fk; cq;fspNy kpfTk; nfhbatUila (ghtk; epiwe;j) ,Ujak; ,Ue;j NghjpYk;> vdJ murhq;fj;jpy; mth;fshy; vjidAk; Fiwf;f KbahJ. vd; mbahh;fNs! cq;fspy; kdpjh;fSk;> [pd;fSk; KjyhdtUk; ,WjpahdtUk; Xh; ,lj;jpy; epd;W nfhz;L vd;dplk; (vijahtJ) Ntz;bdhy;> ehd; mth;fspy; xt;nthUtUf;Fk; mth;fs; Ntz;baijf; nfhLj;jhYk;> vd;dplKs;stw;Wf;F> xU Crpiaf; flypy; Kf;fp vLj;jhy; Vw;gLk; ,og;igtpl mjpfkhd ,og;G Vw;glhJ.*

      vd; mbahh;fNs! epr;rakhf ehd; cq;fSila nray;fisf; nfhz;Nl milahsk; fhz;Ngd;. gpwF mitfSf;F $ypAk; toq;FNtd;. vdNt (kWikapy; jdf;F) ed;ikiaf; fhz;gtd; my;yh`;thfpa vd;idg; Gfol;Lk;. ,jw;F khwhf fhz;gtd;> jd;idj; jhNd gopj;Jf; nfhs;sl;Lk;!

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> ,g;Dkh[h>

jph;kpjP> m`;kj;

* flypy; Crpiag; Kf;fptpl;L kPz;Lk; vLf;Fk; nghOJ Crpapy; xl;bf;nfhs;Sk; kpfr;rpwpa Jsp jz;zPiu ,J Fwpf;fpd;wJ.

18. Neha;> grp> jhfk;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      ,Wjpj; jPh;g;G ehspy; gpd;tUkhW my;yh`; $Wthd;.

      MjKila kfNd! ehd; NehAw;W ,Ue;Njd;. Mdhy; eP vd;id tprhhpf;f tutpy;iy.

kdpjd;:     vd; ug;Ng! mfpyq;fSf;nfy;yhk; mjpgjpahf eP ,Uf;Fk;NghJ ehd; vt;thW cd;id eyk; tprhhpg;Ngd;?

my;yh`;:   vd;Dila ,d;d mbahd; NehAw;W ,Ue;jJ cdf;Fj; njhpahjh? mtid eP eyk; tprhhpf;fr; nry;ytpy;iy. eP mtid tprhhpf;fr; nrd;wpUe;jhy; mtdplk; vd;id eP ngw;wpUg;gha;. MjKila kfNd! ehd; cd;dplk; czT Nfl;Nld;. Mdhy; eP vdf;F cztspf;ftpy;iy.

kdpjd;:     vd; ug;Ng! mz;lq;fSf;nfy;yhk; mjpgjpahf eP ,Uf;f ehd; vt;thW cdf;F cztspf;f KbAk;?

my;yh`;:   vd;Dila ,d;d mbahd; cd;dplk; czTNfl;L> eP mtDf;F cztspf;fhjJ cdf;Fj; njhpahjh? eP mtDf;F cztspj;jpUe;jhy; epr;rakhf mjid (cztspj;jikf; fhd rd;khdj;ij) vd;dplk; fz;bUg;gha; vd;gJ cdf;Fj; njhpAkh?

my;yh`;:   MjKila kfNd! ehd; Fbg;gjw;F (jz;zPh;) Nfl;Nld;. Mdhy; Fbg;gjw;F eP xd;Wk; vdf;Fj; jutpy;iy.

kdpjd;:     vd; ug;Ng! eP ,g;gpugQ;rk; KOikf;Fk; mjpgjpahf ,Uf;f ehd; vg;gb cdf;Ff; Fbg;gjw;F (jz;zPh;) Gfl;l KbAk;?

my;yh`;:   vd;Dila ,d;d mbahd; cd;dplk; Fbg;gjw;F (jz;zPh;) Nfl;lhd;. Mdhy; eP mtDf;F Fbg;gjw;F jz;zPh; nfhLj;jpUe;jhy; mjid (ew;nraYf;fhd $ypia) epr;rakhf vd;dplk; fz;bUg;gha;.

Mjhu E}y;: K];ypk;> m`;kj;

19. ngUikAk; ty;yikAk;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; nrhd;djhf> mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; nrhy;fpwhd;: ngUik vd;Dila NkyhilahfTk;> ngUk; ty;yik vdJ mq;fpahfTk; cs;sd. ,e;j ,uz;by; VjhtJ xd;wpy; vtd; vd;Dld; Nghl;bapLthNdh> mtid ehd; euf neUg;gpy; tPRNtd;!

Mjhu E}w;fs;: mG+jhT+j;> ,g;Dkh[h> m`;kj;> K];ypk;

20. rNfhujj;Jtk;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      Rth;f;fj;jpd; fjTfs; jpq;fl;fpoikfspYk;> tpahof;fpoikfspYk; jpwe;J itf;fg;gLk;. jdJ rNfhjuDld; gifik ghuhl;Lgtidj; jtpu my;yh`;tpw;F ,iz fw;gpf;fhj midtUk; kd;dpf;fg;gLthh;fs;. (gifik ghuhl;Lk; rNfhjuh;fisg; gw;wp gpd;tUkhW %d;W Kiw nrhy;yg;gLk;)

      mth;fs; ,UtUk; rkurj;jpw;F tUk; tiu  (kd;dpg;ig) jhkjg;gLj;Jq;fs;. mth;fs; ,UtUk; rkurj;jpw;F tUk; tiu (kd;dpg;ig) jhkjg;gLj;Jq;fs;. mth;fs; ,UtUk; rkurj;jpw;F tUk;tiu (kd;dpg;ig) jhkjg;gLj;Jq;fs;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> mG+jhT+j;>

jph;kpjp

21. ,iwtdpd; vjphpfs; %th;

      K`k;kJ egp (]y;) mth;fs; $wpaij mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $wpdhd;: ,Wjpj; jPh;g;G ehspy; %d;W egh;fSf;F ehd; vjpuhspahf (giftdhf) ,Ug;Ngd;. xUtd; vd; ngaiur;nrhy;yp> nfhLj;j thf;if Kwpj;jtd;.

      Rje;jpu kdpjid tpw;W> mj;njhifia tpOq;fpatd; kw;nwhUtd;.

      Ntiyahis mkh;j;jp> mtdplk; KO NtiyiaAk; thq;fpagpd;> mtDf;Fhpa $ypiaf; nfhLf;fhjtd; ,d;ndhUtd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> ,g;Dkh[h> m`;kj;

22. cz;ikahd gak;

      my;yh`;tpd; J}jh; (K`k;kJ egp) (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+]aPj; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      cq;fspy; xUtUk; jd;id ,opthff; fUj Ntz;lhk; mth;fs; (]`hghf;fs;) Nfl;lhh;fs;: my;yh`;tpd; J}jNu! vq;fspy; xUth; jd;id vt;thW ,opthff; fUj KbAk;? mjw;F ehafk; (]y;) mth;fs; gpd;tUkhW gjpyspj;jhh;fs;:

      my;yh`; vJ Fwpj;J tprhhpg;ghNdh mj;jifa fhhpaj;ijf; fhz;fpwhd;. Mdhy; mJ gw;wp xd;Wk; $whky; ,Uf;fpd;whd;. vdNt my;yh`;> ,Wjpj; jPh;g;G ehspy; me;j kdpjdplk; ,d;d ,d;d tp\aj;ijf; Fwpj;J eP (cd; fUj;ij) nrhy;tjpypUe;J cd;idj; jLj;jJ Vd;? (vd tpdTthd;) kf;fs; kPjpUe;j gak;jhd; vd;W kdpjd; tpilaspg;ghd;. gpd;dh; my;yh`;> eP gag;gl kpfTk; jFjp tha;e;jtd; ehd; kl;LNk vd;ghd;.

Mjhu E}y;: ,g;Dkh[h> m`;kj;

      rKjhaj;jpy; thOk;NghJ my;yh`;tpd; fl;lisfSf;F Gwk;ghd Vuhskhd eltbf;iffis ehk; fhz;fpNwhk;. mit khh;f;fj;jpw;F Gwk;ghdJ vd;W njhpe;jpUe;Jk; $l ek;kpy; gyh; mtw;iwf; fz;bg;gjpy;iy. ,j;jifath;fs; kWikapy; my;yh`;Tf;Fg; gjpy; nrhy;ypNa Mf Ntz;Lk;.

23. kdpjh;fis NerpAq;fs;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf> mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`{j;jMyh ,Wjpj; jPh;g;G ehspy; nrhy;thd;:     vd;Dila Nkd;ikapdhy; (kdpjh;fspy;) xUtUf;nfhUth; Nerk; itj;J ,Ug;gth;fs; vq;Nf? vd;Dila epoiyj;jtpu NtW epoypy;yhj ,e;ehspy;> vd;Dila epoypy; mth;fSf;F ehd; epoy; mspg;Ngd;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> m`;kj;>

jhukp> Kmj;jh

24. my;yh`;tpd; NerKk;> NfhgKk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J{jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf> mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; (jdJ) xU mbahid Nerpj;jhy;> mtd; [pg;uaPy; (miy) mth;fis mioj;J> ehd; ,d;d kdpjiu Nerpf;fpNwd;. vdNt ePUk; mtiu Nerpg;gPuhf vd;W $Wthd;. [pg;uaPy; (miy) mt;thNw Nerpg;ghh;. gpd;G [pg;uaPy; (miy) my;yh`; ,d;d kdpjiu epr;rakhf Nerpf;fpwhd;. vdNt mtiu NerpAq;fs; vd;W thdNyhfj;jpy; mwptpg;ghh;. (gpd;dh;) thdth;fSk;  (kyf;FfSk;) mk;kdpjiu Nerpg;ghh;fs;. gpd; G+kpapy; mth; mq;fPfhpf;fg;gLthh; vd ehafk; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;.

      NkYk; my;yh`; (jdJ) xU mbahd; kPJ Nfhgk; nfhz;lhy; [pg;uaPy; (miy) mth;fis mioj;J> ehd; ,d;d kdpjh kPJ Nfhgk; nfhz;Ls;Nsd;. vdNt ePUk; mth;kPJ Nfhgk; nfhs;tPuhf vd;W $Wthd;. gpd; [pg;uaPy; (miy) mth; kPJ Nfhgk; nfhs;thh;. gpd; [pg;uaPy; (miy) mth;fs; thdth;fis mioj;J> my;yh`; ,d;d kdpjh; kPJ epr;rakhf Nfhgk; nfhz;Ls;shd;. vdNt> ePq;fs; mth; kPJ Nfhgk; nfhs;Sq;fs; vd;W mwptpg;ghh;. vdNt thdth;fSk; mth;kPJ Nfhgk; nfhs;thh;fs;. ,t;TyfpYk; mth;kPJ Nfhgk; epiy ehl;lg;gLk; vd ehafk; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> m`;kj;> Kmj;jh> jph;kpjP.

25. my;yh`;tpd; Nerh;fs;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $wpdhd;: vd;kPJ Nerk; itj;Js;sth; kPJ vth; gifik nfhz;Ls;shNuh> mtUf;F vjpuhf ehd; Nghh; njhLg;Ngd;. vd;dhy; mjpfkhf tpUk;gg;gLk;. ve;j mbahDk; ehd; mtd; kPJ flikahf;fpAs;sijtpl NtW tpUg;gkhd ve;jf; fhhpaj;jpd; %yKk; vd;id neUq;f KbahJ. ehd; mtid Nerpf;f Ntz;Lnkd;gjw;fhf> Nkyjpfkhd cghp (e/gpy;) tzf;fq;fs; nra;tjpd; %yk; vd; mbahd; vd;id neUq;fpf; nfhz;Nl tUfpwhd;.

      ehd; mtid Nerpf;Fk;NghJ> ehd; mtd; Nfl;Fk; Nfs;tpahfTk;> ghh;f;Fk; ghh;itahfTk;> mtd; gpbf;fpd;w fukhfTk;> elf;Fk; fhyhfTk; MfptpLfpNwd;. vd;dplk; (vjidahtJ) mtd; Ntz;bdhy; ehd; epr;rakhf mjid mtDf;Ff; nfhLf;fpd;Nwd;. mtd; vd;dplk; ghJfhg;Gj; Njbdhy;> epr;rakhf ehd; mtidg; ghJfhf;fpd;Nwd;.

      tpRthrpahd vd; mbahDila Md;khitf; ifg;gw;Wtjw;F ehd; fhl;Lk; jaf;fj;ijg; Nghd;W> NtW vjidAk; nra;tjw;F ehd; jaf;fk; fhl;Ltjpy;iy. mtd; kuzj;ij ntWf;fpwhd;. ehd; mtDf;Fj; Jd;gk; Vw;gLj;Jtij ntWf;fpNwd;.

Mjhu E}y;: GfhhP

26. my;yh`;tpw;Fg; gphpakhd ek;gpf;ifahsh;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) nrhd;djhf mG+ckhkh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: vd;kPJ Nerk; nfhz;Ls;s mbahh;fspy; Fiwe;j nry;yKs;s> epwe;j njhOifAs;s> mjpgjpahd (vd;id) topgLtjpy; kpfTk; ftdk; nrYj;jpa> kiwKfkhf vdf;F mbgzpe;J 1 kf;fs; kj;jpapy; mwpKfkpy;yhj> tpuyhy; Rl;bf;fhl;b Gfo;e;J Ngrg;glhj> jkJ Njitfis epiwNtw;w (msTf;F mjpfkpy;yhky;) NghJkhd msT nry;tj;ij kl;Lk; ngw;wpUe;Jk; mjidg; nghWikAld; jhq;fpf; nfhz;bUe;jtNu vd;dplj;jpy; kpfTk; tpUk;gj;jf;fth;.

      gpwF egpfs; ehafk; (]y;) mth;fs; nrhd;dhh;fs;: kuzk; mtUf;F 2 tpiutpy; te;jpUf;Fk;. mtUf;fhf Jf;fg;gLNthh; Fiwe;jpUg;ghh;fs;. mth; tpl;Lr;nrd;wnrhj;J nrhw;gkhf ,Uf;Fk;.

Mjhu E}w;fs; : jph;kpj> m`;kj;

(,jd; Mjhuj; njhlh;r;rp gykhfTs;sJ)

1. mjhtJ ,e;j mbahh; jhd; ,iwtDf;F mbgzpe;J GhpAk; nray;fis gpwUf;Fg; gfl;lhf fhl;Ltjpy;iy.

27. \`PJfs;

      k];&f; mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      ehq;fs; mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+jplk; ,e;j jpUf;Fh;Md; trdj;ijg; gw;wpf; Nfl;Nlhk;.

      (tpRthrpfNs) my;yh`;tpd; ghijapy; (Aj;jk; nra;J) ntl;lg;gl;Nlhiu ,we;J tpl;lth;fnsd ePq;fs; xUNghJk; vz;z Ntz;lhk;. mth;fs; epr;rpakhf capNuhL ,Uf;fpwhh;fs;. ,iwtdpd; jkug;gpypUe;J mth;fSf;F MfhuKk; mspf;fg;gl;L tUfpwJ.

(my;Fh;Md; 3 : 269)

      (,e;j trdj;jpd; tpsf;fj;ij mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+j;) mth;fs; nrhd;dhh;fs;: ehq;fs; ,e; trdj;ijg; gw;wp ehafk; (]y;) mth;fsplk; Nfl;Nlhk;. mth;fs; nrhd;dh;fs;: ,iwtopapy; tPu kuzkile;jth;fspd; Md;khh;f;fs; gr;irg; gwitapDs; ,Uf;Fk;. mg;gwitfspd; $Lfs; mh;\py; njhq;ftplg;gl;Ls;sd. Rth;f;fnkq;Fk; (mg;gwitfs;) Rje;jpukhfg; gwe;J jphpfpd;wd. gpd;dh;> jq;fs; $Lfspy; jQ;rkilfpd;wd.

      ,iwtopapy; tPu kuzkile;j mth;fspd; gf;fk; ,iwtd; jd; ghh;itiar; nrYj;jp> ePq;fs; vijahtJ tpUk;GfpwPh;sh? vd;W Nfl;ghd;. ,jw;F \`PJfshfpa mth;fspd; Md;khf;fs;> Rth;f;fj;jpy; vq;fs; tpUg;gk;Nghy; vy;yh tplq;fSf;Fk; Rje;jpukhf gwe;J nry;Yk; ehq;fs; (,jidtpl) NtW vjid tpUk;GNthk;? vd;W gjpYiug;ghh;fs;. my;yh`; ,t;thW %d;W Kiw mth;fsplk; Nfl;ghd;. (kPz;Lk; xUKiw) ,t;thW Nfl;fg;gLtjpypUe;J jhq;fs; jg;gpf;f ,ayhJ vd;W czh;e;j (\`PJfs;)

      vq;fs; mjpgjpNa! ehq;fs; kPz;Lk; Nghuhb tPu kuzkiltjw;fhf vq;fs; Md;khf;fis> G+j clYf;Fs; nrYj;jptpL vd;ghh;fs;. my;yh`; mth;fSf;F xd;Wk; Njitg;gltpy;iy vd;gijf; fz;L mth;fSf;F xd;Wk; Njitg;gltp;iy vd;gijf; fz;L mth;fis (gwitfshfNt) tpl;LtpLthd;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> jph;kpjP>

,g;Dkh[h> e]aP

28. jw;nfhiy

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf [{e;Jg; ,g;D mg;Jy;yh`; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      cq;fSf;F Kd; nrd;wth;fspy; xU kdpjd; tho;e;J te;jhd;. mtDf;F xU fhak; Vw;gl;lJ. (fhaj;jpdhy;) mtd; Jaukile;jhd;. Ntjidahy; fj;jpiaf; nfhz;L jd; fuj;ijj; Jz;bj;jhd;. ,jdhy; ,uj;jk; ,iltplhky; nfhl;bajhy; ,wg;nga;jpdhd;. my;yh`; $wpdhd;: vd; mbahd; (jdJ nraypd; %yk;) vdf;F Kd;djhfNt eltbf;if vLj;Jf; nfhz;lhd;. * ehd; mtDf;F Rth;f;fj;ij `uhkhf;fp (jilnra;J) tpl;Nld;.

Mjhu E}y;: GfhhP> K];ypk;> m`;kj;

* jw;nfhiy nra;J nfhz;lhd;.

29. nghWikf;Fr; rd;khdk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: cyfpYs;sth;fspy; vd;Dila K/kpdhd mbahDf;Fg; gphpakhd ez;gd; xUthpd; capiu ehd; gwpj;Jf; nfhs;Sk;NghJ> mjid vdf;fhf mt;tbahd;> nghWikahf jhq;fpf; nfhz;bUe;jhy; mj;jifa tpRthrKila vdJ mbahDf;F Rth;f;fj;ijj; jtpu vd;dplj;jpy; NtW rd;khdk; ,y;iy.

Mjhu E}y;: GfhhP> m`;kj;

30. my;yh`;tpd; re;jpg;ig tpUk;Ggth;fs;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; nrhd;djhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; $Wfpd;whd;: vd; mbad; vd; re;jpg;ig tpUk;gpdhy; ehd; mtd; re;jpg;ig tpUk;GfpNwd;. mtd; vd; re;jpg;ig ntWj;jhy; ehDk; mtd; re;jpg;ig ntWf;fpNwd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> Kmj;jh> K];ypk;>

e]aP> m`;kj;> jhukp

      Nkw;fz;l `jP]; Fj;]pia gpd;tUkhW K];ypk; `jP]; fpue;jj;jpy; gjpthfpAs;s Map\h (uyp) mwptpj;Js;s egpnkhop tpsf;Ffpd;wJ:

      vtd; my;yh`;itr; re;jpf;f tpUk;GfpwhNdh> mtid my;yh`; re;jpf;f tpUk;Gfpwhd;. vtd; my;yh`;itr; re;jpf;f ntWf;fpwhNdh mtid my;yh`; re;jpf;f ntWf;fpd;whd;.

      my;yh`;tpd; J}jNu! ,J kuzj;jpd; kPJs;s ekJ ntWg;gpd; fhuzkhfj; jhNd? Vnddpy; ehk; midtUk; kuzj;ij ntWf;fpd;Nwhk; my;yth? vd;W Nfl;Nld;. ehafk; (]y;) mth;fs; nrhd;dhh;fs;: mt;thW md;W: khwhf my;yh`;tpd; fpUigiaAk;> mtdpd; nghUj;jj;ijAk; mtdJ Rth;f;fj;ijAk; gw;wp ek;gpf;ifahsUf;F nra;jp njhptpf;fg;gLk;NghJ> mth; my;yh`;itr; re;jpf;f tpUk;Gfpwhh;. my;yh`;Tk; mtiur; re;jpf;f tpUk;Gfpwhd;. my;yh`;tpd; jz;lid gw;wpAk;> mtdJ Nfhgj;ijg; gw;wpAk; nra;jp njhptpf;fg;gLk;NghJ fh/gph; (,iwtd; kPJ ek;gpf;ifaw;wtd;) my;yh`;itr; re;jpg;gij ntWf;fpd;whd;. my;yh`;Tk; mtidr; re;jpf;f ntWf;fpd;whd;.

31. my;yh`; kd;dpf;f khl;lhd; vd;W rj;jpakpLjy;

      [{d;Jg; (uyp) mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;: xU kdpjh; my;yh`;tpd; kPJ (Mizahf) my;yh`; ,d;dhiu kd;dpf;fkhl;lhd; vd;W rj;jpak; nra;jhh;. mjw;F my;yh`; $wpdhd;> ehd; ,d;dhiu kd;dpf;f khl;Nld; vd;W vd;kPJ Mizapl;Lf; $w ,e;j kdpjd; ahh;? epr;rakhf ehd; (rhgkplg;gl;l) me;j kdpjdpd; ghtq;fis kd;dpj;J tpl;Nld;. (rj;jpakpl;l) cd;Dila ew;nray;fis mopj;J tpl;Nld;. *

Mjhu E}y;: K];ypk;

      * ,NjNghd;W mG+jhT+jpy; gjpthfpAs;s xU `jP]py; rj;jpak; nra;j me;j kdpjh; rpwe;j gf;jpkhd; vd;Wk;> xU egUila jPa nray;fis my;yh`; kd;dpf;f khl;lhd; vd;W epidj;J mth; gpufldg;gLj;jpajhy; mtUila Ke;jpa ew;nray;fs; mopf;fg;gl;ld vd;Wk; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.

32. my;yh`;itg; gae;jhy; kd;dpg;G cz;L.

      ngUkhdhh; (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      (Kd; rKjhaj;jpy;) xU kdpjd; jd; kPJ mePjp ,ioj;jtdhf ngUk; ghtq;fs; nra;Jnfhz;bUe;jhd;. kuzk; mtid neUq;fpaNghJ> jdJ kf;fis mioj;J ehd; kuzKw;wTld;> vd;id vhpj;Jj; J}shf;fp> gpd;G vdJ rhk;giy flypNy gutyhf tPrp tpLq;fs;. Vnddpy;> my;yh`; kPJ Mizahf vdJ mjpgjpaplk; ehd; rpf;fpdhy; mtd; NtW ahiuAk; jz;bf;fhj mstpw;F vd;idj; jz;bj;J tpLthd; vd $wpdhd;. mtdJ kf;fSk; mt;thNw nra;jhh;fs;. gpd;G (my;yh`;) G+kpaplk; eP tpOq;fpaij ntspf;nfhzh;e;J tpL vdf; fl;lisapl;lhd;. mk;kdpjd; kPz;Lk; cUthfp epd;whd;. (my;yh`;) mk;kdpjhplk; Nfl;lhd;: eP nra;j mr;nraiy nra;Ak;gb cd;id vJ J}z;baJ? mjw;F mk;kdpjd; mjpgjpNa! cd;kPJ vdf;Fg; gak; ,Ue;jjpdhy; (mt;thW ehd; nra;Njd;) vd;W gjpyspj;jhd;. ,jd; fhuzkhf my;yh`; mk;kdpjDf;F kd;dpg;gspj;jhd;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> GfhhP> e]aP> ,g;Dkh[h> m`;kj;

33. ghtKk; kd;dpg;Gk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; nrhy;ypajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $Wfpwhd;: (my;yh`;tpd;) mbahd; xUtd; ghtk; nra;Jtpl;L> my;yh`;Nt! vd; ghtj;ij kd;dpg;ghahf vd;W Ntz;bdhd;. my;yh`; vd; mbahd; ghtk; nra;Jtpl;lhd;. NkYk; mtd; ghtq;fis kd;dpf;ff;$ba my;yJ mtw;Wf;F jz;lid tpjpf;ff;$ba xU mjpgjpAs;shd; vd;gij mwpe;Js;shd; vd;W nrhddhd;. gpwF mtd; kPz;Lk; ghtk; nra;J tpl;L vd; mjpgjpNa! vd; ghtj;ij kd;dpg;ghahf vd Ntz;bdhd;. my;yh`; vd; mbahd; ghtk; nra;J tpl;lhd;. NkYk; mtd;> ghtq;fis kd;dpf;ff;$ba  my;yJ mtw;Wf;F jz;lid tpjpf;ff;$ba xU mjpgjpAs;shd; vd;gij mwpe;Js;shd; vd;W nrhd;dhd;. gpwF mtd; kPz;Lk; ghtk; nra;Jtpl;L vd; mjpgjpNa! vd; ghtj;ij kd;dpg;ghahf vd Ntz;bdhd;. my;yh`; vd; mbahd; ghtk; nra;Jtpl;lhd;. NkYk; mtd; ghtq;fis kd;dpf;ff;$ba my;yJ mtw;Wf;F jz;lid tpjpf;ff;$ba xU mjpgjpAs;shd; vd;gij mwpe;Js;shd;. eP tpUk;gpaijr; nra;. Vnddpy; ehd; cd;id kd;dpj;Jtpl;Nld; vd $wpdhd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> m`;kj;

34. kd;dpg;gpw;fhd tuk;G

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf md]; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`; nrhd;dhd;: MjKila kfNd! vd;id mioj;J vd;kPJ MjuT itj;J (ghtkd;dpg;G) Nfl;Fk;Nghnjy;yhk; eP nra;jtw;iw ehd; nghUl;gLj;jhky; cd;id kd;dpg;Ngd;. MjKila kfNd! cd;Dila ghtq;fs; thdpYs;s Nkfq;fs; mil(Ak; msTf;F mjpfkhf ,Ue;jhYk; vd;dplk; ghtkd;dpg;ig Ntz;bdhy; ehd; cd;id kd;dpg;Ngd;. MjKila kfNd! G+kpastpw;Fk; ngUk; ghtq;fisr; nra;J vdf;F ,iz itf;fhky; ,Uf;Fk; epiyapy; vd;id eP re;jpj;jhy; mNj msTf;F epr;rakhf ehd; cd;id kd;dpg;Ngd;.

Mjhu E}w;fs;: K];ypk;> m`;kj;>

,g;Dkh[h

35. Ntz;LjYf;F Vw;w Neuk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf> mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      ekJ mjpgjp (my;yh`;) xt;nthU (ehs;) ,uTk;> ,utpy; ,Wjpahd %d;whtJ gFjp vQ;rpapUf;Fk; NghJ cyfj;jpd; thdj;jpw;F ,wq;fpr; nrhy;fpwhd;: vd;dplk; gpuhh;j;jid Ghpgth; ahh;? ehd; mth; gpuhh;j;jidia Vw;Wf; nfhs;fpNwd;. vddplk; Nfl;gth; ahh;? ehd; mtUf;Ff; nfhLf;fpNwd;. vd;dplk; gpio nghWf;fj; NjLgth; ahh;? ehd; mtiu kd;dpf;fpNwd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;

      K];ypkpy; gjpthfpAs;s ,Nj `jP]pd; thrfk; gpd;tUkhW Kw;Wg; ngWfpd;wJ:

      itfiw tiu my;yh`; ,t;thW njhlh;e;J Nfl;Lf;nfhz;Nl ,Uf;fpwhd;:

36. euf neUg;gpypUe;J kf;fisf; fhg;ghw;Wk; ,iwj;J}jh; (]y;)

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf md]; (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      ,Wjpj; jPh;g;G ehspy;> ,iw ek;gpf;ifahsh;fs; (K/kpd;fs;) xd;W jpuz;L ekf;fhf ekJ mjpgjpaplk; ghpe;Jiuf;f (ahhplkhtJ) ehk; Nfl;f Ntz;lhkh? vd;W $Wthh;fs;. vdNt Mjk; (miy) mth;fsplk; te;J> ePq;fs; kdpj ,dj;jpd; je;ijahf cs;sPh;fs;. my;yh`;> mtdJ fuj;jpdhNyNa cq;fisg; gilj;J mtdJ thdth;fis cq;fSf;Fj; jiyrha;f;f itj;J midj;Jg; nghUl;fspd; ngah;fisAk; cq;fSf;Ff; fw;Wf; nfhLj;jhd;. vdNt ehq;fs; ,Uf;Fk; ,e;j ,lj;jpypUe;J vq;fis tpLtpg;gjw;fhf> ePq;fs; vq;fSf;fhf ,iwtdplk; ghpe;J NgRq;fs; vd Ntz;Lthh;fs;. (,jw;F Mjk; (miy) mth;fs; ehd; (cq;fSf;fhfg;) ghpe;Jiuf;Fk; epiyikapy; ,y;iy vd;W nrhy;yptpl;L jhk; nra;j jtWfisf; $wp mjw;fhf ntl;fg;gl;L tpl;L E}`;tplk; nry;Yq;fs;. Vnddpy; cyf kf;fSf;F mDg;gg;gl;l Kjy; ,iwj;J}juhf (u#yhf) mth; tpsq;Ffpwhh; vd;W mwpTWj;Jthh;. vdNt kf;fs; E}`; (miy) mth;fsplk; te;J Nfl;ghh;fs;. mth; ehd; (cq;fSf;Fg;) ghpe;Jiuf;Fk; epiyikapy; ,y;iy vd;W nrhy;yp tpl;L> (jhk;> jkJ mjpgjpaplk; jkf;Fj; njhpahj xd;iwg;gw;wp Ntz;LNfhs; itj;jijf; $wp1 mjw;fhf ntl;fg;gl;L fUizahsdpd; ez;gh; (,g;wh`Pk; (miy) ,lk; nry;Yq;fs; vd;W $Wthh;fs;. vdNt ,g;wh`Pk; (miy) mth;fsplk; kf;fs; tUthh;fs;. mth; ehd; (cq;fSf;Fg; ghpe;Jiuf;Fk;) epiyikapy; ,y;iy vd;W nrhy;yptpl;L> my;yh`;tplk; ciuahb> my;yh`;thy; jt;uhj; Ntjk; nfhLf;fg;gl;l mbahh; %]htplk; nry;Yq;fs; vd;W $Wthh;fs;. vdNt %]h (miy) mth;fsplk; kf;fs; tUthh;fs;. mth; ehd; (cq;fSf;fhf ghpe;Jiuf;Fk;) epiyikapy; ,y;iy vd;W nrhy;yptpl;L> jhk; ve;j capiuAk; nfhiy nra;ahj xU capiu (jtwhf)f; nfhd;Wtpl;lij epidT $h;e;J2 mjw;fhf mjpgjp Kf; ntl;fg;gLtjhf nrhy;yptpl;L> my;yh`;tpd; J}juhfTk;> mtd; mbahuhfTk;> mtdJ thh;j;ijahfTk;> Md;khth(&`h)fTk; tpsq;Fk; <]htplk; nry;Yq;fs; vd;W $Wthh;fs;. vdNt kf;fs; mthplk; tUthh;fs;. mth; ehd; (cq;fSf;fhfg; ghpe;Jiuf;Fk;) epiyikapy; ,y;iy vd;W nrhy;yptpl;L> Kd;> gpd; ghtq;fs; midj;Jk; my;yh`;thy; kd;dpf;fg;gl;l mbahuhd K`k;kJ (]y;) mth;fsplk; nry;Yq;fs; vdf; $Wthh;fs;. vdNt mth;fs; vd;dplk; tUthh;fs;. ehd; vd; mjpjpiar; re;jpf;f mDkjp NfhUNtd;. vdf;F mDkjpAk; toq;fg;gLk;. ehd; vd; mjpgjpiaf; fhZk;NghJ> mtd; Kd; rpuk;gzpe;J (][;jhtpy;) tpOe;JtpLNtd;. mtd; tpUk;Gk; Neuk;tiu> mtd; vd;id mg;gbNa tpl;LtpLthd;. gpwF vd;dplk; cq;fs; jiyia cah;j;Jq;fs;. (ePq;fs;) Ntz;LNfhis Kd; itAq;fs;. mJ toq;fg;gLk;: nrhy;Yq;fs;> me;jg; ghpe;Jiu Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; vd;W nrhy;yg;gLk;. mg;nghOJ ehd; jiyia cah;j;JNtd;. mtd; vdf;F fw;Wf;nfhLj;j GfOk; Kiwg;gb my;yh`;itg; Gfo;Ntd;. gpd; ehd; (kf;fSf;fhf) ghpe;J NgRNtd;. mtd; vj;jid kf;fs; kd;dpf;fg;gLthh;fs; vd;gjw;fhd tuk;ig vdf;F eph;zapg;ghd;. vdNt mth;fis ehd; Rth;f;fj;jpDs; Eiotpg;Ngd;. kPz;Lk; ehd; vd; mjpgjpiaf;fz;L Kd;dh; nra;jJNghy; mjpgjpia (rputzf;fk;) nra;Ntd;. gpd;G ehd; (kf;fSf;fhfg;) ghpe;J NgRNtd;. mtd;> vj;jid kf;fs; kd;dpf;fg; gLthh;fs; vd;jw;fhd xU tuk;ig vdf;F eph;zapg;ghd;. vdNt ehd; mth;fis Rth;f;fj;jpDs; Eiotpg;Ngd;. gpd;G ehd; %d;whk; KiwahfTk;> ehd;fhk; KiwahfTk; jpUk;gp (my;yh`;tplk;) nry;Ntd;3 eufpd; neUg;gpy; ,g;NghJ Fh;Md; ahiu (nrhh;f;fj;ij tpl;Lk;) jLj;J tpl;lNjh> vth; kPJ eufj;jpy; jq;FtJ epue;jpukhfp tpl;lNjh mth;fisj; jtpu NtW ahUk; jq;fpapUf;f khl;lhh;fs;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;>

m`;kj;> ,g;Dkh[h

      Gfhhpapy; gjpthfpAs;s kw;nwhU `jP]; gpd;tUgtw;iwAk; Nrh;j;Jf;nfhs;fpwJ. my;yh`;tpd; J}jh; nrhd;dhh;fs;: my;yh`;itj; jtpu NtW ,iwtd; ,y;iy vd;W nrhd;dth;fSk; jq;fs; ,jaj;jpy; xU thw; NfhJikapd; vilasT ey;nyz;zk; cs;sth;fSk; eufpd; neUg;gpypUe;J ntspNaWthh;fs;. gpd;dh;> my;yh`;itj; jtpu NtW ,iwtd; ,y;iy vd;W nrhd;dth;fSk; jq;fs; ,jaj;jpy; xU thw; NfhJikapd; vilasT  ey;nyzzk; cs;sth;fSk;> eufpd; neUg;gpypUe;J ntspNaWthh;fs;. gpd;dh;> my;yh`;itj; jtpu NtW ,iwtd; ,y;iy vd;W nrhd;dth;fSk; jq;fs; ,jaj;jpy; xU thw; NfhJikapd; vilasT ey;nyz;zk; cs;sth;fSk; eufpd; neUg;gpypUe;J ntspNaWthh;fs;.

1.  (E}`; (miy)) mth;fs; jdJ kfid nts;sg; gpusaj;jpd; NghJ fhg;ghw;w Ntz;Lnkd my;yh`;tplk; Ntz;l> mth;fspd; kfd; vd;w xNu fhuzj;jpw;fhf kl;Lk; mtd; fhg;hw;wg;gl khl;lhd; vd;W my;yh`; nrhd;dij Fwpg;gpLfpd;wJ.

2. ,J jpUkiwapd; 28tJ mj;jpahaj;jpy; 15> 16tJ trdq;fisf; Fwpg;gpLfpd;wJ. %]h (miy) mth;fs; Xh; Ch; topNa nrd;Wf; nfhz;bUe;j NghJ> ,U thypgh;fs; rz;ilapl;Lf; nfhz;bUg;gijg; ghh;j;jijAk;> mt;thypgh;fspy; xUth; %]h (miy) mth;fis cjtpf;F miof;f %]h (miy) cjtpf;F te;J kw;nwhU thypgd; kPJ xU Fj;Jtpl me;j thypgd; ,we;jijAk;> ,jw;fhf mth;fs; gr;rhjhgg; gl;lijAk; ,t;trdq;fs; Fwpg;gpLfpd;wd.

3. kPz;Lk; kPz;Lk; my;yh`;tplk; nrd;W u#y; (]y;) kf;fSf;F kd;dpg;Gg; ngw;Wf; nfhLg;ghh;fs;.

37. my;yh`;tpd; md;gspg;G

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      my;yh`; $Wfpd;whd;: ve;jf; fz;Zk; fz;buhj> ve;jf; fhJk; Nfl;buhj> ve;j kdpj ,UjaKk; vz;zpg; ghh;j;jpuhj (xd;iw) vdJ Nehpa mbahh;fSf;F ehd; jahh;g;gLj;jp itj;Js;Nsd;.

      ePq;fs; tpUk;gpdhy;1 fPo;f;fz;l trdj;ij XJtPuhf: (Rth;f;thrpfSf;F) fz;fisf; Fspur;nra;Ak; vj;jifa ,d;gq;fs; mth;fSf;fhf kiwj;J itf;fg;gl;Ls;sd vd;gij ve;j Mj;khTk; mwpahJ2

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> jph;kpjP> ,g;Dkh[h> m`;kj;> jhukp

1.    ePq;fs; tpUk;gpdhy; vd;w thh;j;ijfs; mG+`{iuuh (uyp) mth;fSf;F chpajhFk;.

2.    my;Fh;Md; 32:17

38. [pg;uaPy; (miy) ghh;itapy; Rth;f;fk;> eufk;

      my;yh`;tpd; jpUj;J}jh; (]y;) mth;fs; nrhy;ypajhf mG+`{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`{j;jMyh Rth;f;fj;ijAk;> eufj;ijAk; gilj;jNghJ> [pg;uaPy; (miy) mth;fis Rth;;f;fj;jpw;F mDg;gp> (Rth;f;fj;ijg;) ghh;j;J Rth;f;f thrpfSf;fhf ehd; vd;id jahhpj;J itj;Js;Nsd; vd;W ghUk; vd;W $wpdhd;. vdNt [pg;uaPy; (miy) mq;F (Rth;f;fj;jpw;F) te;J mjidAk;> mjpy; trpg;gth;fSf;F my;yh`; jahhpj;Js;sijAk; fz;lhh;fs;. (Rth;f;fj;jpd; fhl;rpfisg; ghh;j;J) [pg;uaPy; my;yh`;tplk; jpUk;gpr;nrd;W cdJ Nkd;ikapd; kPJ Mizahf! ,ijg;gw;wpf; Nfs;tpg;gLk; ahUk; mjpy; Eioahky; ,Uf;f khl;lhh;fs; (mjhtJ nrhh;f;fj;jpy; Eiotjw;Nfw;w ey;ywq;fisr; nra;ahky; ,Uf;fkhl;lhhfs;) clNd ,iwtd; nrhh;f;fj;ijr; Rw;wp Kl;Lf; fl;ilfisg; Nghl;lhd;. [pg;hPyPlk; kPz;Lk; jpUk;gpr; nrd;W nrhh;f;f thrpfSf;F ehd; rpj;jg;gLj;japUg;gijg; ghh;g;gPuhf vd;whd;. mth; jpUk;gpr; nrd;whh;. Vuhskhd Kl;Lf; fl;ilfs; Nghlg;gl;lijf; fz;L mth; jpUk;gpdhh;. cdJ fz;zpaj;jpd; kPJ Mizahf ,jpy; ahUk; Eioakhl;lhh;fs; vd;W $wpdhh;. * my;yh`; eufj;jpw;Fr; nrd;W> mjidAk;> mjpy; eufthrpfSf;F ehd; jahhpj;J itj;Js;sijAk; fz;L thUk; vd;W $wpdhd;. mth;> mJ mLf;fLf;fhf xd;wpd; Nky; xd;whf mikag;ngw;Ws;sijf; fz;lhh;fs;. gpwF my;yh`;tplk; jpUk;gp te;J cdJ Nkd;ikapd; kPJ Mizahf mjidg; gw;wp Nfs;tpg;gLk; vtUk;> mjpy; Eioa khl;lhh;fs; vd;W $wpdhh;fs;. gpd;G my;yh`; mJ kd ,r;irfspdhy; Fog;gLkhW cj;jutpl;lhd;. gpwF mtd; ([pg;uaPNy) mjw;F kPz;Lk; nry;tPuhf! vd;W nrhd;dhd; mth; mq;F jpUk;gpr; nrd;W (te;J): cdJ Nkd;ikapd; kPJ Mizahf mjpy; EiotjpypUe;J ahUk; jg;g KbahJ vd;W mQ;RfpNwd; vd;W $wpdhh;fs;.

Mjhu E}w;fs;: m`;kj;> jph;kpjP> e]aP

* mjhtJ Rth;f;fj;ij miltjw;F Vuhskhd rpukq;fis ,t;Tyfpy; Nkw;nfhs;s Ntz;Lnkd;gJ ,jd; fUj;J.

39. Rth;f;fk; - eufk;

      mz;zy; egp (]y;) mth;fs; $wpajhf mG+ ]aPj; my; Fj;hp (uyp) mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;:

      Rth;f;fKk;> eufKk; (xU tp\aj;jpy;) thjpj;Jf; nfhz;ld. eufk; nrhd;dJ: vd;dplNk mlf;F Kiwahsh;fSk;> MztKs;sth;fSk; cs;sdh;. Rth;f;fk; nrhy;ypaJ: vd;dplNk kf;fspy; eype;jth;fSk;> vspath;fSk; cs;sdh; my;yh`; mth;fs; kj;jpapy; (gpd;tUkhW) jPh;g;G toq;fpdhd;. (Rth;f;fNk!) eP vdJ fUizapd; tbthd Rth;f;fkhFk;. cd; %ykhf> ehd; tpUk;gpath;fSf;F ,uf;fk; fhl;LfpNwd;. (eufNk!) eP vdJ jz;lidapd; tbtkhFk;. cd; %ykhf ehd; tpUk;gpath;fSf;F jz;lid tpjpf;fpd;Nwd;. cq;fs; ,UtiuAk; epug;GtJ vdJ flikahFk;

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> m`;kj;

40. Rth;f;fthrpfspd; jpUg;jp

      mz;zy; egp (]y;) mth;fs; $Wtjhf> mG+]`Pj; my;Fj;hp (uyp) mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;:

      my;yh`{j;jMyh> Rth;f;fthrpfis Nehf;fp> Rth;f;fthrpfNs! vd;wiog;ghd;. mth;fs; vq;fs; mjpgjpNa! (,Njh) ehq;fs; te;J tpl;Nlhk;. cdJ jpUg;jpf;fhfNt ehq;fs; cs;Nshk;. ed;ikfs; ahTk; ce;jd; fuq;fspNyNa cs;sd vd gjpyspg;ghh;fs;. my;yh`; ePq;fs; jpUg;jpAld; cs;sPh;fsh? vd;W Nfl;ghd;. Rth;f;fj;J kf;fs; cd;Dila gilg;GfspNa ahUf;Fk; nfhLf;fhj xd;iw eP vq;fSf;Fj; je;jpUf;Fk;NghJ> ehq;fs; vt;thW jpUg;jp nfhs;shky; ,Uf;f KbAk;? vd;W gjpyspg;ghh;fs;.

      my;yh`; ,jidtplr; rpwe;j xd;iw ehd; cq;fSf;Ff; nfhLf;fl;Lkh? vd;W Nfl;ghd;. Rth;f;fj;J kf;fs;. mjpgjpNa ,jidtplr; rpwe;jJ vJ? vd tpdTthh;fs;. ,jw;F my;yh`; ehd; cq;fs; kPJ vd; jpUg;nghUj;jj;ij ,wf;FfpNwd;. ,jw;Fg; gpwF vd;nwd;Wk; cq;fs; kPJ ehd; Nfhgg;glNt khl;Nld; vd;W gjpyspj;jhd;.

Mjhu E}w;fs;: GfhhP> K];ypk;> jph;kpjP> m`;kj;

Refer this page to your friends / relatives

 Home Page

No Copyright 2006-2011 darulsafa.com 

All Rights Reserved.